เงื่อนไขบริการ

SK Logo White.png

เงื่อนไขบริการ

1. บริษัทฯไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ผลิต หรือร้านค้าใด ๆทั้งสิ้น ดังนั้นหากผู้ผลิตหรือร้านค้าทำผิดสัญญาซื้อขาย บริษัทฯไม่มีส่วนในการรับผิดชอบ

2. พนักงานของทางบริษัทฯไม่มีอำนาจในการให้สัญญา หรือกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น ทั้งนี้ สัญญา และเงื่อนไขต่างๆจะมีผลก็ต่อเมื่อเป็นเอกสาร ที่มีการลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเท่านั้น

3. ปัญหาความล่าช้าที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง เช่นภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ และความล่าช้าจากพิธีการศุลกากร เป็นต้น จนทำให้เกิดการส่งสินค้าล่าช้ากว่ากำหนด ลูกค้าไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้

4. สินค้าจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตัวสินค้า และเหมาะสมกับการขนส่งระหว่างประเทศ (สินค้าที่แตกหักง่าย เช่นแก้ว กระเบื้อง เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น จะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันความเสียหาย หากเกิดความเสียหาย ทางบริษัทฯไม่รับเคลมทุกกรณี)

**กรณีต้องการทำประกันสินค้า กรุณาติดต่อสอบถามทางบริษัทฯ

5. หากลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงสินค้า หรือรายละเอียดการขนส่งต่างๆ โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า หรือมีเจตนาปกปิด จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ หรือมีค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงจากใบเสนอราคาของทางบริษัทฯ ลูกค้าจะต้องยอมรับในค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงนั้นเอง

6. หากสินค้ามีการชำรุด, เสียหาย หรือสูญหาย กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที หรือภายใน 3 วันทำการ นับจากวันรับสินค้า หากเกินเวลาที่กำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

7. หากลูกค้าได้ทำการรับใบเสนอราคา และ/หรือ ใช้บริการของทางบริษัทฯแล้ว ถือว่าลูกค้าได้รับทราบ และยอมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆทุกรณี

8. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนเปลงเงื่อนไขบางประการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ข้อสรุป และข้อตัดสินต่างๆจากบริษัทฯ ถือว่าเป็นข้อยุติ, ข้อสรุปโดยสมบูรณ์

สินค้าต้องห้ามที่บริษัทฯไม่รับจัดส่ง

 

สินค้าประเภทผัก ผลไม้ และอาหารสด, สิ่งมีชีวิตทุกชนิด, สิ่งผิดกม., วัตถุมีพิษ, วัตถุระเบิด, สารเคมี, แร่, ทองคำ เงิน ธนบัตร, ชิ้นส่วนสัตว์ มนุษย์ รวมถึงขี้เถ้า, สิ่งของสกปรก, วัตถุโบราณ, สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์, ยา, สินค้าที่อยู่ในสภาพการบรรจุที่ไม่สมบูรณ์