ดำเนินพิธีการศุลกากร

Custom Clearance

SKTRANSPORT

ดำเนินพิธีการศุลกากร  Custom Clearance

ในการนําเข้า หรือส่งออกสินค้า ผู้นําเข้า หรือผู้ส่งออกเข้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรมศุลกากรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กําหนดไว้ให้ถูกต้องครบถ้วน

 

โดยมีความจำเป็นในการจัดเตรียมเอกสาร และปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการนําเข้า หรือส่งออกสินค้า

ทั้งนี้ผู้นำเข้า หรือผู้ส่งออก อาจจะไม่มีความชำนาญในด้านข้อกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรมศุลกากรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กําหนดไว้ อาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย

SKTRANSPORT   ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้นำเข้า หรือส่งออกในการจัดเตรียมเอกสาร และดำเนินพิธีการศุลกากรตามข้อกฎหมาย ระเบียบต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว

 เอกสาร และขั้นตอนในการนำเข้า หรือส่งออกสินค้า มีโดยสังเขป ดังนี้

  1. ใบขนสินค้าขาเข้า(ขาออก) และเอกสารอื่นที่ให้ใช้แทนใบขนสินค้าขาเข้า(ขาออก)

  2. เอกสารที่ใช้เป็นข้อมูลในการจัดทําใบขนสินค้าขาเข้า(ขาออก)

  3. การส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบเพื่อปฏิบัติพิธีการนําเข้า(ส่งออก)สินค้า

  4. การชําระภาษีอากร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือตรวจสอบค่าใช้จ่ายเบื้องต้น รบกวนคุณลูกค้าเตรียมข้อมูลเบื้องต้นดังนี้

      1. ที่อยู่ ต้นทาง/ปลายทางที่จะจัดส่งสินค้า

      2. รายละเอียดสินค้า เช่นสินค้าคืออะไร เอาไว้ทำอะไร รูปภาพสินค้า

      3. รายการสินค้า หรือ อินวอยสินค้า

      4.    จำนวนสินค้า ขนาดสินค้า และน้ำหนักสินค้า

ue.png