ขนส่งสินค้าทั่วโลก ทางเรือ

การขนส่งสินค้าทางทะเล เป็นส่วนประกอบที่สําคัญส่วนหนึ่งของ ระบบการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต เพราะเป็นเพียงการขนส่งชนิดเดียวที่ขนสินค้าได้คราวละมากๆ และค่าระวางมีราคาถูกกว่าการขนส่งในรูปแบบอื่น ๆ

     รูปแบบการขนส่ง ทางทะเลในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นการขนส่งด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ (Container Box) โดยสินค้าที่จะขนส่ง จะต้องมีการนามาบรรจุตู้ (Stuffing) และมีการขนย้ายตู้ขึ้นไว้ บนเรือ Container Ship ซึ่งออกแบบมาเป็น พิเศษ สาหรับใช้ในการขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์

เรามีบริการขนส่งออกเดินทางทุกสัปดาห์ทุกท่าเรือทั่วโลก แบ่งเป็น 2 บริการหลักๆดังนี้

1. LCL (Less Than Container Load) บริการขนส่งทางเรือแบบไม่เต็มตู้ หรือ LCL โดยมีเรือออกทุกสัปดาห์ไปยังท่าเรืออื่นๆ ทั่วโลก

2. FCL (Full container load) บริการขนส่งทางเรือแบบเต็มตู้ Container มีเรืออกทุกสัปดาห์ไปยังท่าเรืออื่นๆ ทั่วโลกอีกทั้งเราสามารถติดตามสถานะของการขนส่งสินค้าในตลอดระยะ โดยแบ่งเป็นตู้ประเภทต่างๆ ดังนี้
  • 20 ฟุต ปริมาตร 32 ลูกบาศก์เมตร (CBM)
  • 40 ฟุต ปริมาตร 64 ลูกบาศก์เมตร (CBM)
  • 40 ฟุต (HQ) ปริมาตร 71 ลูกบาศก์เมตร (CBM)
  • ตัวอย่างตู้ขนาดอื่นๆ ที่เราให้บริการ เช่น Open Top, Reefer, Flatrack
Contact Us

E-Mail :
info.dktransports@gmail.com

Tel :
063-2185169

Line :
@dktransports
(มีเครื่องหมาย @ นำหน้า)

FB :
Coming soon